Izvori toplote za toplotne pumpe

Podzemna voda

Toplotnu energiju dobijamo iz vode koja se uzima iz bušenih bunara. Temperatura bunarske vode je 13 do 14°C i ne menja se tokom godine. Voda protiče preko izmenjivača toplote i pri tome se hladi odnosno oduzima joj se toplota, posle čega se vraća u zemlju tj. upojni bunar. Ovakav sistem je najefikasniji i postiže se najveći koeficijent korisnosti COP.

toplotne pumpe - podzemne vode

Princip rada toplotne pumpe koja koristi energiju podzemnih voda

Zemlja

Zemlja - horizontalno postavljene cevi

Toplota iz zemlje se dobija pomoću horizontalno postavljenih cevi. U zemlju se postavlja više kružnih tokova, na dubinu od 1m do 1.5m, kroz koje protiče voda. Voda hladi zemlju i oduzima joj toplotu. Temperatura zemlje na dubini od 1m-1,5m tokom godine se menja. Početkom jeseni, zemlja na dubini od 1m do 1,5m je najtoplija (15°C), krajem zime, zemlja je najhladnija (5°C). Za ovakav sistem potrebna je velika površina zemljišta. Zato se ovakav sistem preporučuje za porodične kuće sa većim placem, kod izgradnje novih stanbenih objekata gde će se vršiti veći zemljani radovi ili na mestima gde nije moguće pronaći stabilni izvor podzemne vode.

toplotne pumpe sa horizontalnim kolektorom

Princip rada toplotne pumpe sa horizontalnim kolektorom u zemlji

Zemlja - vertikalno postavljene cevi (geosonde)

Toplota iz zemlje se oduzima pomoću vertikalno postavljenih cevi (geosondi) na dubinu od 40m do 100m, kroz koje protiče voda koja oduzima toplotu od zemlje.  Ovakav sistem je veoma dobar jer je temperatura zemljišta na dubinama većim od 10m stabilna tokom cele godine. Vertikalni kolektori se preporučuju na mestima gde nije moguće pronaći stabilni izvor podzemne vode. Geosonde veoma dobro mogu da se koriste i za pasivno hlađenje tokom leta. 

toplotne pumpe sa vertikalno postavljenim sondama

Princip rada toplotne pumpe sa vertikalno postavljenim kolektorima (geosondama)

 

Geotermika u emisiji ZELENI SAT 01.02.2015.

Utisci korisnika geotermika toplotne pumpe

Geosonde - Geotermika u emisiji "Zeleni sat" RTV

Geotermika - Međunarodni sajam energetike

Geotermika u emisiji "MOZAIK" RTV

Primeri instaliranih geotermika toplotnih pumpi: